قیمت خطوط اختصاصی 1000

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
سفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشیغیرسفارشی
20,00010,50025,00012,00030,00013,500141000XXXXXXXXXX1
55,00028,00060,00031,500070,00035,000131000XXXXXXXXX2
100,00050,000120,00060,000140,00070,000121000XXXXXXXX3
200,000100,000230,000120,000270,000140,000111000XXXXXXX4
300,000130,000350,000150,000400,000180,000101000XXXXXX5
400,000200,000450,000225,000500,000250,00091000XXXXX6
550,000250,000600,000300,000700,000350,00081000XXXX7
3,000,0003,300,0003,500,00071000XXX8
5,5000,0005,700,0006,000,00061000XX9

قیمت خطوط اختصاصی 3000

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
10,50013,50015,000143000XXXXXXXXXX1
70,00080,00090,000123000XXXXXXXX2
80,00090,000100,000103000XXXXXX3
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود93000XXXXX4
استعلام شوداستعلام شوداستعلام شود83000XXXX5
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

قیمت خطوط اختصاصی 2000

نمایندگانکاربرانتعداد ارقامردیف
سفارشیغیر سفارشیسفارشیغیر سفارشی
رندنیمه رندغیررندرندنیمه رندغیررند
330,000280,000230,000180,000350,000300,000250,000200,000121
950,000650,000450,000350,0001,000,000700,000500,000400,000102
1,300,000900,000750,000650,0001,500,0001,000,000800,000700,00093
2,300,0001,450,0001,300,0001,100,0002,500,0001,600,0001,400,0001,200,00084
قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

قیمت خطوط اختصاصی 5000

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
5,0006,5008,0001550001XXXXXXXXX1
8,0009,00011,0001450001XXXXXXXXX2
22,00025,00030,0001350001XXXXXXXX3
52,00060,00070,0001250001XXXXXXX4
100,000120,000135,0001150001XXXXXX5
130,000180,000220,0001050001XXXXX6
160,000197,000250,000950001XXXX7
220,000250,000300,000850001XXX8
3,300,0003,800,0004,500,000750001XX9
5,600,0006,300,0007,500,000650001X10

قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامنمونه شمارهردیف
46,20047,70050,00010021XXXXXXXX1
450,000500,000550,0007021XXXXX2
550,000600,000660,0006021XXXX3

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت اس ام اس 85 اعلام خواهد شد.

ملاک رند بودن شماره

شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

نمایندگان ویژهنمایندگانکاربرانتعداد ارقامساختار شماره اختصاصی غیرمتناظرردیف
بازه قیمتبازه قیمتبازه قیمت
5,000,0003,500,0005,500,0003,700,0006,000,0004,000,000721000XX1
3,500,0002,000,0003,700,0002,200,0004,000,0002,500,000821000XXX2
650,000330,000700,000350,000750,000650,000921000XXXX3
550,000220,000600,000240,000650,000300,0001021000XXXXX4
220,000170,000240,000180,000300,000200,0001121000XXXXXX5
170,000120,000180,000130,000200,000140,0001221000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
6
90,000100,000110,0001221000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
7
110,000120,000130,0001321000XXXXXXXX8
90,000100,000110,0001421000XXXXXXXXX9
>80,00090,000100,0001521000XXXXXXXXXX10

شرایط نمایندگان ویژه

روزانه بیش از 50 هزار پیامک ارسال داشته باشند.
خرید های ایشان یکجا و بیش از 10 میلیون تومان باشد.
روزانه حداقل 5 خط اختصاصی خریداری نمایند.